آیا مقبره کوروش در پاسارگاد است؟
آیا مقبره کوروش در پاسارگاد است؟

[ad_1] برخلاف برخی مدعا‌های تبلیغاتی مروجان و هواداران ناسیونالیسم باستان گرا و تبلیغات‌چی‌های ماسونی ـ. صهیونیستی، سند و گواه متقنی دال بر موحد بودن کوروش در دست نداریم. [ad_2] Source link

[ad_1]


برخلاف برخی مدعا‌های تبلیغاتی مروجان و هواداران ناسیونالیسم باستان گرا و تبلیغات‌چی‌های ماسونی ـ. صهیونیستی، سند و گواه متقنی دال بر موحد بودن کوروش در دست نداریم.

[ad_2]

Source link