آیت الله علوی گرگانی: تصویب قرارداد FATF به مصلحت کشور نیست
آیت الله علوی گرگانی: تصویب قرارداد FATF به مصلحت کشور نیست

[ad_1] آیت الله علوی گرگانی گفت:با توجه به اشارات مقام معظم رهبری و بیانات مراجع تقلید تصویب قرارداد FATF به مصلحت کشور و نظام نیست. [ad_2] Source link

[ad_1]


آیت الله علوی گرگانی گفت:با توجه به اشارات مقام معظم رهبری و بیانات مراجع تقلید تصویب قرارداد FATF به مصلحت کشور و نظام نیست.

[ad_2]

Source link