افزایش سود تلفیقی اعتباری ملل
افزایش سود تلفیقی اعتباری ملل

به گزارش اخباربانک، موسسه اعتباری ملل در ١٢ماهه منتهی به اسفند ١٣٩٨ با سرمایه ۶٠۶ میلیارد تومان ٣۵١ ریال برای هر سهم سود حسابرسی شده محقق کرده است که ۶٣ درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد داشته است. گفتنی است در این دوره جمع درآمد های مشاع ٣٩ درصد رشد داشته است . […]

به گزارش اخباربانک، موسسه اعتباری ملل در ١٢ماهه منتهی به اسفند ١٣٩٨ با سرمایه ۶٠۶ میلیارد تومان ٣۵١ ریال برای هر سهم سود حسابرسی شده محقق کرده است که ۶٣ درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد داشته است.

گفتنی است در این دوره جمع درآمد های مشاع ٣٩ درصد رشد داشته است .

شرکت در ١٢ماهه ٢١٣ میلیارد تومان سود خالص داشته است.

شایان ذکر است سود تلفیقی هر سهم نیز ۵۵٨ ریال تعیین شد ، درحالی که سود حسابرسی نشده تلفیقی هر سهم ۴٩۶ ریال بود.