امام به افسر گارد شاهنشاهی چه گفت؟
امام به افسر گارد شاهنشاهی چه گفت؟

[ad_1] یکی از افسران گارد با لباس شخصی آمد و خدمت امام زانو زد. گفت: من از طرف اعلیحضرت مأمورم به شما اخطار کنم که اگر امروز کوچکترین حرکتی بکنید، به نیروهایمان دستور می‌ دهیم همه را تنبیه کنند.امام فرمودند: ما هم به برادرانمان دستور می‌دهیم تأدیبتان کنند. [ad_2] Source link

[ad_1]


یکی از افسران گارد با لباس شخصی آمد و خدمت امام زانو زد. گفت: من از طرف اعلیحضرت مأمورم به شما اخطار کنم که اگر امروز کوچکترین حرکتی بکنید، به نیروهایمان دستور می‌ دهیم همه را تنبیه کنند.امام فرمودند: ما هم به برادرانمان دستور می‌دهیم تأدیبتان کنند.

[ad_2]

Source link