باقی ماندن تراز عملیاتی وملل در سیر صعودی
باقی ماندن تراز عملیاتی وملل در سیر صعودی

به گزارش اخباربانک، موسسه اعتباری ملل در۱۲ماهه منتهی به اسفند ماه ۱۳۹۹، حدود سه هزار و ۹۰۰میلیارد تومان درآمد از تسهیلات اعطایی خود کسب کرد که ۴۱۰میلیارد تومان از این مبلغ متعلق به اسفندماه بود. همچنین تراز این بانک در کل دوره حدودا هزار و ۶۰میلیارد تومان مثبت بود.

به گزارش اخباربانک، موسسه اعتباری ملل در۱۲ماهه منتهی به اسفند ماه ۱۳۹۹، حدود سه هزار و ۹۰۰میلیارد تومان درآمد از تسهیلات اعطایی خود کسب کرد که ۴۱۰میلیارد تومان از این مبلغ متعلق به اسفندماه بود.

همچنین تراز این بانک در کل دوره حدودا هزار و ۶۰میلیارد تومان مثبت بود.