بانک تجارت برای سال 98 سود ساخت
بانک تجارت برای سال 98 سود ساخت

به گزارش اخباربانک، در گزارش حسابرسی نشده ٩ ریال اعلام شده بود. به این ترتیب بانک تجارت در سال ٩٨ سود خالصی معادل ٢٣١ میلیارد تومان شناسایی کرد.

به گزارش اخباربانک، در گزارش حسابرسی نشده ٩ ریال اعلام شده بود. به این ترتیب بانک تجارت در سال ٩٨ سود خالصی معادل ٢٣١ میلیارد تومان شناسایی کرد.