بانک سینا با سه شرط مجوز برگزاری مجمع گرفت
بانک سینا با سه شرط مجوز برگزاری مجمع گرفت

بانک مرکزی برگزاری مجمع سالانه بانک سینا برای تصویب صورت های مالی سال ۹۸ را منوط به طرح آنها و اجرای سه شرط بدون مانع اعلام کرد.

بانک مرکزی برگزاری مجمع سالانه بانک سینا برای تصویب صورت های مالی سال ۹۸ را منوط به طرح آنها و اجرای سه شرط بدون مانع اعلام کرد.