بانک صادرات توضیح داد و آماده بازگشایی نماد شد
بانک صادرات توضیح داد و آماده بازگشایی نماد شد

به گزارش اخباربانک، احمد فاضلی معاونت مالی “وبصادر” درباره ارزش افزوده پرتفوی بورسی گروه مالی سپهر صادرات، سود حاصل از معاملات سهام در گروه مالی سپهر صادرات از ابتدای سال مالی تا ۳۱ خرداد ماه، میزان مالکیت بانک صادرات از سهام شرکت ملی انفورماتیک و ارزش برآوردی آن، واگذاری ۴۰ درصد از سهام شرکت توسعه […]

به گزارش اخباربانک، احمد فاضلی معاونت مالی “وبصادر” درباره ارزش افزوده پرتفوی بورسی گروه مالی سپهر صادرات، سود حاصل از معاملات سهام در گروه مالی سپهر صادرات از ابتدای سال مالی تا ۳۱ خرداد ماه، میزان مالکیت بانک صادرات از سهام شرکت ملی انفورماتیک و ارزش برآوردی آن، واگذاری ۴۰ درصد از سهام شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی در سال گذشته به گروه مالی سپهر صادرات با برآورد سهم اولیه ۷.۴ هزار میلیون تومانی بانک، واگذاری ۴۶.۵۷ درصد از سهام باقی مانده بانک در شرکت انرژی سپهر طی سال گذشته به گروه مالی سپهر صادرات، میزان سود خالص تامین سرمایه سپهر در سال مالی ۹۸ و ترکیب سهامداران، خالص دارایی های ارزی بانک صادرات در مقطع منتهی به خرداد ۹۹، میزان خالص درآمد تسهیلات و سپرده گذاری در سال ۹۸ نسبت به سال ماقبل آن در دستور کار گرفتن حرکت از سود غیر عملیاتی به سمت سود عملیاتی توضیح داد.