بانک پاسارگاد در ٩ ماهه ٢٠٩ ریال سود محقق کرد
بانک پاسارگاد در ٩ ماهه ٢٠٩ ریال سود محقق کرد

به گزارش اخباربانک، همچنین رشد ٢٧ درصدی درآمد های مشاع و رشد ۶٠ درصدی درآمد های غیر مشاع از نکات مهم و مثبت صورت های مالی این بانک است.

به گزارش اخباربانک، همچنین رشد ٢٧ درصدی درآمد های مشاع و رشد ۶٠ درصدی درآمد های غیر مشاع از نکات مهم و مثبت صورت های مالی این بانک است.