بخشنامه الزامی جهانگیری درخصوص پیام رسان‌ها
بخشنامه الزامی جهانگیری درخصوص پیام رسان‌ها

[ad_1] دولت در بخشنامه‌ای دستگاه‌های دولتی، قوای سه گانه و نهاد‌های عمومی غیر دولتی را موظف کرد که ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، هرگونه فعالیت و ارایه خدمات خود را از طریق پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی انجام دهند و بستر‌های لازم در این زمینه را فراهم کنند. خبرگزاری تسنیم: دولت در بخشنامه‌ای دستگاه‌های […]

[ad_1]

دولت در بخشنامه‌ای دستگاه‌های دولتی، قوای سه گانه و نهاد‌های عمومی غیر دولتی را موظف کرد که ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، هرگونه فعالیت و ارایه خدمات خود را از طریق پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی انجام دهند و بستر‌های لازم در این زمینه را فراهم کنند.

خبرگزاری تسنیم: دولت در بخشنامه‌ای دستگاه‌های دولتی، قوای سه گانه و نهاد‌های عمومی غیر دولتی را موظف کرد که ظرف یک هفته هرگونه فعالیت و ارایه خدمات خود را از طریق پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی انجام دهند.

دولت در بخشنامه‌ای دستگاه‌های دولتی، قوای سه گانه و نهاد‌های عمومی غیر دولتی را موظف کرد که ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، هرگونه فعالیت و ارایه خدمات خود را از طریق پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی انجام دهند و بستر‌های لازم در این زمینه را فراهم کنند.

این بخشنامه خطاب به “کلیه نهاد‌های قوای مجریه، مقننه و قضائیه، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات دولتی شرکت‌های دولتی، استانداری‌ها، نهاد‌های عمومی غیردولتی و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است”؛ به امضای دکتر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری رسیده است.

این بخشنامه تاکید دارد که چنین اقدامی به منظور حمایت از پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و ایجاد مزیت رقابتی صادر شده است.
متن این بخشنامه به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم
بخشنامه به کلیه نهاد‌های قوای مجریه، مقننه و قضائیه، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات دولتی شرکت‌های دولتی، استانداری‌ها، نهاد‌های عمومی غیردولتی و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است.

به منظور حمایت از پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و ایجاد مزیت رقابتی، کلیه دستگاه‌های یاد شده موظفند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ این بخشنامه هرگونه فعالیت و ارایه خدمات خود را از طریق پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی انجام دهند و بستر‌های لازم در این زمینه را فراهم کنند.

اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیس جمهوری

[ad_2]

Source link