برای شرکت در این جشنواره، داشتن کارت هواداری پرسپولیس نیاز است. Source link
برای شرکت در این جشنواره، داشتن کارت هواداری پرسپولیس نیاز است.Source link