بعد از استفراغ چه بخوریم و چه نخوریم؟
بعد از استفراغ چه بخوریم و چه نخوریم؟

بعد از استفراغ تمایلی به خوردن هیچ ماده خوراکی ندارید؟ اما بهتر است بدانید خوردن برخی خوراکی‌ها به بهبود سریعتر کمک کرده و برخی دیگر شرایط را وخیم می‌کنند Source link
بعد از استفراغ تمایلی به خوردن هیچ ماده خوراکی ندارید؟ اما بهتر است بدانید خوردن برخی خوراکی‌ها به بهبود سریعتر کمک کرده و برخی دیگر شرایط را وخیم می‌کنندSource link