به جای کارمندپروری به کارآفرین پروری رو آوریم
به جای کارمندپروری به کارآفرین پروری رو آوریم

[ad_1] معاون پارلمانی رئیس جمهور با بیان اینکه اجماع جهانی بر علیه ایران، از هم پاشیده است، گفت: به کارآفرینان فعال و ریسک پذیر نیاز داریم. [ad_2] Source link

[ad_1]


معاون پارلمانی رئیس جمهور با بیان اینکه اجماع جهانی بر علیه ایران، از هم پاشیده است، گفت: به کارآفرینان فعال و ریسک پذیر نیاز داریم.

[ad_2]

Source link