تحقق سود ٢٣۴ ریالی در اعتباری ملل
تحقق سود ٢٣۴ ریالی در اعتباری ملل

به گزارش اخباربانک، جمع درآمدهای مشاع با ٢٠ درصد رشد به ٣٣۴۵ میلیارد تومان و جمع کل درآمدها با رشد ٢٧ درصدی به ١۵٢٠ میلیارد تومان رسید.

به گزارش اخباربانک، جمع درآمدهای مشاع با ٢٠ درصد رشد به ٣٣۴۵ میلیارد تومان و جمع کل درآمدها با رشد ٢٧ درصدی به ١۵٢٠ میلیارد تومان رسید.