تراز اعتباری ملل هم چنان مثبت است
تراز اعتباری ملل هم چنان مثبت است

به گزارش اخباربانک، هم چنین جمع سود اعطا شده به سپرده های سرمایه گذاری شده در این بانک به ٢٠٨۵ میلیارد تومان رسید. گفتنی است تراز این بانک در این ماه ٩٣میلیارد تومان و در کل دوره ١١٠١ میلیارد تومان مثبت بود.

به گزارش اخباربانک، هم چنین جمع سود اعطا شده به سپرده های سرمایه گذاری شده در این بانک به ٢٠٨۵ میلیارد تومان رسید. گفتنی است تراز این بانک در این ماه ٩٣میلیارد تومان و در کل دوره ١١٠١ میلیارد تومان مثبت بود.