تراز مثبت بانک سینا در اردیبهشت ماه 99
تراز مثبت بانک سینا در اردیبهشت ماه 99

به گزارش خبرنگار اخباربانک، هم چنین جمع سود اعطا شده به سپرده های سرمایه گذاری شده در این بانک به ٣٨٣ میلیارد تومان رسید که حدود ١٨٧ میلیارد تومان آن مربوط به ماه اردیبهشت است. گفتنی است؛ تراز این بانک در مدت ٢ ماهه ۶٧ میلیارد تومان و اردیبهشت ماه ۴۵ میلیارد تومان مثبت بود.

به گزارش خبرنگار اخباربانک، هم چنین جمع سود اعطا شده به سپرده های سرمایه گذاری شده در این بانک به ٣٨٣ میلیارد تومان رسید که حدود ١٨٧ میلیارد تومان آن مربوط به ماه اردیبهشت است.

گفتنی است؛ تراز این بانک در مدت ٢ ماهه ۶٧ میلیارد تومان و اردیبهشت ماه ۴۵ میلیارد تومان مثبت بود.