حضرتی: جهانگیری از دولت خواهد رفت
حضرتی: جهانگیری از دولت خواهد رفت

الیاس حضرتی، نماینده تهران در مجلس گفت: من مجموع اخبار و تحلیلم این است که ایشان از دولت خواهد رفت. Source link
الیاس حضرتی، نماینده تهران در مجلس گفت: من مجموع اخبار و تحلیلم این است که ایشان از دولت خواهد رفت.Source link