راه یابی یک زن ایرانی – آمریکایی به مجلس ایالتی آمریکا
راه یابی یک زن ایرانی – آمریکایی به مجلس ایالتی آمریکا

[ad_1] ‘آنا اسکیمانی’ به عنوان نخستین زن ایرانی – آمریکایی در ‘ایالت فلوریدای آمریکا’ به مجلس این ایالت راه پیدا کرد. [ad_2] Source link

[ad_1]

‘آنا اسکیمانی’ به عنوان نخستین زن ایرانی – آمریکایی در ‘ایالت فلوریدای آمریکا’ به مجلس این ایالت راه پیدا کرد.

[ad_2]

Source link