روحانی اعضای دولت را به ارتباط بیشتر با مردم توصیه کرد
روحانی اعضای دولت را به ارتباط بیشتر با مردم توصیه کرد

[ad_1] رئیس جمهور کشورمان در جلسه عصر امروز هیات دولت همه اعضای دولت را به ارتباط بیشتر با مردم و تبیین خدمات دولت توصیه کرد. [ad_2] Source link

[ad_1]


رئیس جمهور کشورمان در جلسه عصر امروز هیات دولت همه اعضای دولت را به ارتباط بیشتر با مردم و تبیین خدمات دولت توصیه کرد.

[ad_2]

Source link