زیان 666 ریالی بانک اقتصاد نوین در عملکرد 9 ماهه امسال
زیان 666 ریالی بانک اقتصاد نوین در عملکرد 9 ماهه امسال

به گزارش اخباربانک، در دوره ٩ماهه منتهی به آذر ١٣٩٨ درآمد کارمزد ۵٠ درصد و جمع درآمد های غیر مشاع ۵٣ درصد نسبت به دوره مشابه قبل رشد داشته است.

به گزارش اخباربانک، در دوره ٩ماهه منتهی به آذر ١٣٩٨ درآمد کارمزد ۵٠ درصد و جمع درآمد های غیر مشاع ۵٣ درصد نسبت به دوره مشابه قبل رشد داشته است.