سروری: ساختار انتخاباتی کشور صفر و صدی است
سروری: ساختار انتخاباتی کشور صفر و صدی است

[ad_1] دبیرکل جمعیت رهپویان افزود: نیازمند یک بازبینی دقیق در قانون انتخابات و تحزب هستیم. اگر احزاب قدرتمند و دولت سایه وجود داشته باشند، اثرات مثبت خود را در کشور خواهد گذاشت. [ad_2] Source link

[ad_1]


دبیرکل جمعیت رهپویان افزود: نیازمند یک بازبینی دقیق در قانون انتخابات و تحزب هستیم. اگر احزاب قدرتمند و دولت سایه وجود داشته باشند، اثرات مثبت خود را در کشور خواهد گذاشت.

[ad_2]

Source link