عملکرد مثبت ٢ ماهه بانک صادرات
عملکرد مثبت ٢ ماهه بانک صادرات

به گزارش خبرنگار اخباربانک، هم چنین جمع سود اعطا شده به سپرده های سرمایه گذاری شده در این بانک به ٣١٨٢ میلیارد تومان رسید که حدود ١٧٩٩ میلیارد تومان در اردیبهشت تحقق یافته است.

به گزارش خبرنگار اخباربانک، هم چنین جمع سود اعطا شده به سپرده های سرمایه گذاری شده در این بانک به ٣١٨٢ میلیارد تومان رسید که حدود ١٧٩٩ میلیارد تومان در اردیبهشت تحقق یافته است.