فریاد آزادیخواهی ملت!
فریاد آزادیخواهی ملت!

[ad_1] نیم قرن قبل، تاریخ ایران صدای بزرگمردی را ثبت کرد که برای استقلال کشور فریاد جگرخراش سر داد و پرچم عزت ملت ایران را در غربت سکوت رجال سیاسی آن روزگاران و سکوت احزاب چپ و راست یک تنه بر دوش کشید. [ad_2] Source link

[ad_1]


نیم قرن قبل، تاریخ ایران صدای بزرگمردی را ثبت کرد که برای استقلال کشور فریاد جگرخراش سر داد و پرچم عزت ملت ایران را در غربت سکوت رجال سیاسی آن روزگاران و سکوت احزاب چپ و راست یک تنه بر دوش کشید.

[ad_2]

Source link