قیمت بنزین باید افزایش یاید!
قیمت بنزین باید افزایش یاید!

[ad_1] عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: دولت در نظر دارد در راستای اجرای عدالت، نرخ سوخت را افزایش داده و به افراد یارانه سوخت پرداخت کند. [ad_2] Source link

[ad_1]


عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: دولت در نظر دارد در راستای اجرای عدالت، نرخ سوخت را افزایش داده و به افراد یارانه سوخت پرداخت کند.

[ad_2]

Source link