لحظه شماری دولت و مجلس نسبت به شفافیت برای دشمن
لحظه شماری دولت و مجلس نسبت به شفافیت برای دشمن

[ad_1] تصویب FATF یعنی اینکه در شب عملیات و در وسط میدان جنگ منور بزنیم، یعنی مشخصات سنگر‌ها و کمین‌های دفاع و حمله به دشمن را، به دست آن‌ها بدهیم؛ یعنی با دست خود و با برچسب جهانی شدن، نقشه‌های خود را در اختیار بیگانگان قرار دهیم. [ad_2] Source link

[ad_1]


تصویب FATF یعنی اینکه در شب عملیات و در وسط میدان جنگ منور بزنیم، یعنی مشخصات سنگر‌ها و کمین‌های دفاع و حمله به دشمن را، به دست آن‌ها بدهیم؛ یعنی با دست خود و با برچسب جهانی شدن، نقشه‌های خود را در اختیار بیگانگان قرار دهیم.

[ad_2]

Source link