موسسه اعتباری ملل سهام دو شرکت را به مزایده می گذارد
موسسه اعتباری ملل سهام دو شرکت را به مزایده می گذارد

به گزارش اخباربانک، در راستاي اجراي مفاد 16 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور و به منظور کاهش سرمايه گذاري هاي غير بانکي، موسسه ملل در نظر دارد نسبت به عرضه سهام شرکت هاي گروه توسعه اقتصاد ملل به میزان 100 درصد و شرکت سهامی فرش ایران به میزان 99.98 […]

به گزارش اخباربانک، در راستاي اجراي مفاد 16 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور و به منظور کاهش سرمايه گذاري هاي غير بانکي، موسسه ملل در نظر دارد نسبت به عرضه سهام شرکت هاي گروه توسعه اقتصاد ملل به میزان 100 درصد و شرکت سهامی فرش ایران به میزان 99.98 درصد اقدام کند.