همتی: 18.5 میلیارد دلار تامین ارز کردیم
همتی: 18.5 میلیارد دلار تامین ارز کردیم

به گزارش اخباربانک، همتی در یادداشت اینستاگرامی جدیدش اعلام کرد: حجم تامین ارز توسط بانک مرکزی و بازار ثانویه در هفت ماهه سال رقمی در حدود ١٨.5 میلیارد دلار بوده است.

به گزارش اخباربانک، همتی در یادداشت اینستاگرامی جدیدش اعلام کرد: حجم تامین ارز توسط بانک مرکزی و بازار ثانویه در هفت ماهه سال رقمی در حدود ١٨.5 میلیارد دلار بوده است.