پرداخت۳۲هزارمیلیارد تومان تسهیلات مسکن
پرداخت۳۲هزارمیلیارد تومان تسهیلات مسکن

[ad_1] در دولت دوازدهم در حدود ۳۲هزارمیلیارد تومان تسهیلات مسکن پرداخت شده است. [ad_2] Source link

[ad_1]

در دولت دوازدهم در حدود ۳۲هزارمیلیارد تومان تسهیلات مسکن پرداخت شده است.

[ad_2]

Source link