چرا مخالفان شریعتمداری به او رای مثبت دادند؟
چرا مخالفان شریعتمداری به او رای مثبت دادند؟

[ad_1] نمایندگان در حالی هفته گذشته به هنگام قرائت نام محمد شریعتمداری با «دو دو» کردن مخالفتشان را با وی اعلام کردند که ۷۴ درصد نمایندگان حاضر در جلسه، شب گذشته بار دیگر به شریعتمداری اعتماد کردند. [ad_2] Source link

[ad_1]


نمایندگان در حالی هفته گذشته به هنگام قرائت نام محمد شریعتمداری با «دو دو» کردن مخالفتشان را با وی اعلام کردند که ۷۴ درصد نمایندگان حاضر در جلسه، شب گذشته بار دیگر به شریعتمداری اعتماد کردند.

[ad_2]

Source link