چشم انداز مثبت بانک سینا از سال١٣٩٩
چشم انداز مثبت بانک سینا از سال١٣٩٩

به گزارش اخباربانک، گفتنی است مجموع هزینه ها حدود ٣۴٢٠ میلیارد تومان برای سال ١٣٩٩ پیش بینی شده است ،شایان ذکر است سود خالص نیز برای سال جاری حدود ٢١٠ میلیارد تومان تخمین زده شده در سال ٩٨ سودخالص حدود ١٧٢ میلیارد تومان بود.

به گزارش اخباربانک، گفتنی است مجموع هزینه ها حدود ٣۴٢٠ میلیارد تومان برای سال ١٣٩٩ پیش بینی شده است ،شایان ذکر است سود خالص نیز برای سال جاری حدود ٢١٠ میلیارد تومان تخمین زده شده در سال ٩٨ سودخالص حدود ١٧٢ میلیارد تومان بود.