چقدر از خاطراتمان ساختگی است؟!
چقدر از خاطراتمان ساختگی است؟!

بعضی مواقع خاطراتی را با جزئیات تعریف می‌کنیم که هرگز اتفاق نیفتاده است! Source link
بعضی مواقع خاطراتی را با جزئیات تعریف می‌کنیم که هرگز اتفاق نیفتاده است!Source link