چند سفیر بازنشسته داریم؟
چند سفیر بازنشسته داریم؟

[ad_1] وزیر امور خارجه با اشاره به قانون منع به کارگیری بازنشستگان، گفت: با تصویب این قانون، تنها ۳ سفیر از وزرات خارجه بازنشسته خواهند شد. [ad_2] Source link

[ad_1]


وزیر امور خارجه با اشاره به قانون منع به کارگیری بازنشستگان، گفت: با تصویب این قانون، تنها ۳ سفیر از وزرات خارجه بازنشسته خواهند شد.

[ad_2]

Source link