کرمانشاه روز اول عید میزبان روحانی است
کرمانشاه روز اول عید میزبان روحانی است

وزیر صنعت، معدن و تجارت از حضور خود به همراه حسن روحانی در کرمانشاه روز اول عید خبر داد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت از حضور خود به همراه حسن روحانی در کرمانشاه روز اول عید خبر داد.