کمک میمون به آهوی کوچک برای غذا خوردن+ فیلم
کمک میمون به آهوی کوچک برای غذا خوردن+ فیلم

میمون مهربان وقتی می بیند آهوی کوچک گرسنه است با پایین آوردن شاخه های درخت به او کمک می کند. Source linkمیمون مهربان وقتی می بیند آهوی کوچک گرسنه است با پایین آوردن شاخه های درخت به او کمک می کند.Source link