گسترش روابط با همسايگان
گسترش روابط با همسايگان

[ad_1] قاسمی گسترش روابط با همسايگان را اولويت سياست خارجي در سال آينده دانست و گفت: اين همکاري ها در همه زمينه ها اعم از اقتصادي، سياسي، فرهنگي، صنعتي، فناوري و ديگر حوزه ها خواهد بود. [ad_2] Source link

[ad_1]


قاسمی گسترش روابط با همسايگان را اولويت سياست خارجي در سال آينده دانست و گفت: اين همکاري ها در همه زمينه ها اعم از اقتصادي، سياسي، فرهنگي، صنعتي، فناوري و ديگر حوزه ها خواهد بود.

[ad_2]

Source link